ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOP RICHARD KAMPHUIS

 

1. DEFINITIES

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten.
 • Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de workshop deelneemt.
 • Workshop: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Richard Kamphuis’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

3. INSCHRIJVING EN BEVESTIGING WORKSHOP

 1. Inschrijving voor de door ‘Richard Kamphuis’ te verzorgen workshops kan door de workshop deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op www.richardkamphuis.nl, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
 2. ‘Richard Kamphuis’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

4. PRIJZEN VAN WORKSHOPS

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de workshopprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.richardkamphuis.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de workshopprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

5. BETALING

 1. Na inschrijving voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘Richard Kamphuis’ een factuur met betrekking tot de workshop aan de opdrachtgever of workshop deelnemer.
 2. Betaling door de opdrachtgever/workshop deelnemer dient integraal te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door ‘Richard Kamphuis’ aangewezen bank- of girorekening.
 Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde workshopbedrag, vervalt het recht op deelname.
 3. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Richard Kamphuis’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/workshop deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door ‘Richard Kamphuis’ is ontvangen, dan is de workshop deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/workshop deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende kosten.

6. VERPLAATSING DATA WORKSHOP DOOR RICHARD KAMPHUIS

Een workshop kan tot twee dagen voor de afgesproken datum worden verplaatst naar een andere datum.

ANNULERING WORKSHOP DOOR DE OPDRACHTGEVER
/WORKSHOP DEELNEMER

 1. Annulering door de opdrachtgever/workshop deelnemer van de overeenkomst ter zake een workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande workshop.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de workshop wordt € 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de workshop is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever/workshop deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever/workshop deelnemer van de workshop na aanvang van de workshop is niet mogelijk.
 4. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met Richard Kamphuis bepaald.

VERHINDERING VAN DE WORKSHOP DEELNEMER

 1. Indien een workshop deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de workshop wordt aangemeld bij ‘Richard Kamphuis’. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde workshop deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de workshop bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 19,50.

ANNULERING DOOR ‘Richard Kamphuis’

Richard Kamphuis behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de workshop. De opdrachtgevers/workshop deelnemer worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘Richard Kamphuis’ zal het door de opdrachtgever/workshop deelnemer betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘Richard Kamphuis’ de opdrachtgever/workshop deelnemer een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshop bedrag niet gerestitueerd.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Richard Kamphuis is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van ‘Richard Kamphuis’ of de annulering van de workshop door ‘Richard Kamphuis’, tenzij aan ‘Richard Kamphuis’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘Richard Kamphuis’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door ‘Richard Kamphuis’ voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Richard Kamphuis’ is de opdrachtgever/workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

12. VERVANGING DOCENT OF TRAINER

’Richard Kamphuis’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de workshop belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

13. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Richard Kamphuis’ en overeenkomsten tussen ‘Richard Kamphuis’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.