Het bos bij Lutterzand

€ 197,00

Dit is in het bos gebied in het Lutterzand in de gemeente Losser. Het Lutterzand is een afwisselend landschap met grillige vliegdennen, berken, grote dennenbossen van verschillende leeftijden, jeneverbesstruwelen en heideveldjes. Karakteristieke vogels als buizerd, zwarte en bonte specht, staartmees, boomleeuwerik, nachtzwaluw en andere zangvogels zijn daar waar te nemen.

Verhouding (16:9)